Doctorate/Proficiency in Art Program Thesis Defense and Thesis Submission Process

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Tez Savunma ve Tez Teslim Süreci

 • Doktora/Sanatta Yeterlik tezini bitiren öğrenci, tezinin intihal analizinin yapılması ve ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesi amacıyla e-posta yoluyla tezini danışmanına iletir. Danışman “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”sine uygun olarak yapmış olduğu analiz sonucunu (Doküman bilgisi ve genel benzerlik skoru, dokümanla benzerliği bulunan kaynaklar listesi ve sonuç raporu) öğrenci ile paylaşır.

  * Turnitin programında yapılan analiz sonucunda tez benzerlik oranı “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın üstünde çıkması durumunda öğrenci, danışmanının paylaştığı raporu dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından danışmanıyla birlikte ikinci bir kez daha tezinin intihal analizini yapar.

  1

 • Turnitin programında yapılan analiz sonucunda tez benzerlik oranı “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın altında çıkması durumunda öğrenci, tezinin Microsoft Word ve PDF formatında tek dosya olarak tamamının kaydedildiği 1 (bir) adet CD, “MGÜ Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Formu”, yayın şartını yerine getirdiğine dair belge ve danışmanıyla birlikte doldurduğu “MGÜ Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu”nu kayıtlı olduğu ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalına teslim eder. ABD/ASD tarafından incelenen evraklar Enstitüye üst yazı ile bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez savunma tarihi ile sınav jürileri onaylanır. Sınav Jürisi, öğrencinin tez danışmanı ve kayıtlı olduğu ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Sınav jürisi, 3 (üç)’ü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az 2 (iki)’si Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

  Sınav jürisi kesinleşen öğrenci, sınav jürisi+1 kişi sayısı kadar tezinin spiralli baskısını hazırlar. Tez Sınav Jürisi onay yazılarının çıkmasını izleyen 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci Enstitüden almış olduğu üst yazılarla birlikte spiral baskılı tezlerini sınav jürilerine “MGÜ Tez Teslim Tutanağı”nı imzalatarak teslim eder. Jüri üyesinin şehir dışında bulunması durumunda tezin jüri üyesine kargolandığını gösterir makbuz imza yerine geçerli sayılır ve öğrenci tarafından “MGÜ Tez Teslim Tutanağı”yla birlikte Enstitüye teslim edilir.

  2

 • EYK ile belirlenen sınav yer ve saatinde girmiş olduğu tez savunma sınavı sonucunda düzeltme alan ve Savunma Tutanağı Enstitüye ulaşan öğrenciye, tezini düzelterek yeniden savunması için Enstitü tarafından 6 (altı) ay süre verilir. Öğrenci bu süre içinde verilen düzeltmelerle yeniden düzenlemiş olduğu tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Yapılan 2. Tez Savunma Sınavında düzeltilen tezin oy birliği/oy çokluğuyla Başarısız olduğu kararı verilmesi durumunda öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

  UYARI! Tez Savunma Sınavı yapılmadan en geç 1 (bir) gün önce öğrenci tarafından Enstitüden kapalı zarf içinde alınan “MGÜ Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı” ile “MGÜ Tez Savunma Sınavı İnceleme ve Değerlendirme Formu” savunma sonrasında danışman tarafından yine kapalı zarf içinde ABD/ASD’na teslim edilmelidir. Kapalı zarf, ABD/ASD tarafından yazılan üst yazı ile birlikte savunma tarihinden en geç 3 (üç) gün sonra enstitüye teslim edilmelidir.

  * Doktora Tez Savunma Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri olması durumunda “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 17’nci maddesinin 4. fıkrasına göre Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

  ** Sanatta Yeterlik Savunma Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri olması durumunda “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

  3

 • Tez Savunma Sınavında başarılı olan ve Savunma Tutanağı Enstitüye ulaşan öğrenciler, kapağında danışmanının unvanı, adı, soyadı ve tarih bilgilerinin yer aldığı, ıslak imzalı ve uygundur yazılı tezinin 1 (bir) adet spiralli baskısını "Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu” ve “Tez Yazım Şablonu”nda belirtilen biçimsel özellikler açısından incelenerek kontrolünün sağlanması (En geç 1 (bir) hafta içinde) için görevlendirilen Araştırma Görevlisine ulaştırılmak üzere kayıtlı olduğu ilgili ABD/ASD’na iletir. Öğrencinin biçimsel açıdan kontrolü yapılan tezi ile ilgili varsa verilen gerekli düzeltmeleri yapmasının ardından, tezinin son halinin kayıtlı olduğu 1 (bir) adet CD’yi son intihal analizinin yapılması için Enstitüye iletir. Yapılan analiz sonucunda “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın altında sonuç çıkması durumunda öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanır.

  * Öğrencilere genel hatlarıyla bilgi vermek üzere hazırlanmış “Lisansüstü Süreç” içinde yer almayan hususlarda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınacaktır.

  4

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ