Duties, Authorities and Responsibilities

Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Personel Daire Başkanlığı | Akademik Personel Birimi Şube Müdürü
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite akademik personelinin terfi, tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Üniversite akademik personelinin terfi, tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.

Rektörlüğe bağlı birimlerin akademik personelinin hastalık izin olur yazılarını kontrol edip Daire Başkanının onayına sunmak.

Üniversitenin öğretim elemanı görev süresi uzatma işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak.

Üniversitenin akademik personelinin açıktan, naklen atama ve göreve başlama işlemlerinin takibini sağlamak.

Üniversitenin akademik personelinin medeni durum değişikliği ile ilgili işlemlerinin SGK’ya bildirilmesini sağlamak.

Üniversitenin akademik personelinin mal bildirim işlemlerinin takibini sağlamak.

Üniversitede yeni göreve başlayan ya da görev süresi uzatımı yapılacak olan akademik personelin bilimsel yayın dosyalarının incelenmek üzere ADEK’e gönderilmesini sağlamak.

Üniversite akademik personeline ait Hizmet Cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.

2547 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında Üniversite ile diğer üniversiteler arasındaki görevlendirme işlemlerinin takibini sağlamak.

HİTAP girişlerinin kontrolünü sağlamak. Üniversitenin 39. madde ile yurt dışı görevlendirmelerinde birimlerden gelen bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına aylık periyotlarla mail olarak gönderilmesini sağlamak.

İlgili Kanun hükümleri uyarınca ücretsiz izin ve askerlik hizmeti ile borçlanma talebinde bulunan akademik personelin işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

1111 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca akademik personelin askere sevk işlemleri ile ilgili yönerge hükümleri gereği, Milli Savunma Bakanlığı kapsamında tehir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca lisansüstü eğitimini yurtdışında yapmakta olan araştırma görevlileri ile Üniversitemizde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibi, görev sürelerinin uzatılması, uzatılmayanların müstafi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde işlemlerin yapılmasını sağlamak.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında yurtdışında görevlendirilen Üniversitemiz öğretim elemanlarının söz konusu görevlendirmelerinin Dışişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi amaçlı sunulmasının ve yurtiçi görevlendirilmelerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, hizmet ya da hususi pasaport talebinde bulunan akademik personelin ilgili işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak.

Üniversite akademik personeline ilişkin bilgi edinme biriminden gelen yazılara cevap verilmesini sağlamak.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün ilgili maddeleri gereğince bir üst öğrenim ya da birden fazla üst öğrenimi bitiren personelin öğrenim değerlendirmelerinin yapılması ile göreve başlamadan önce Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'a bağlı hizmetleri bulunan ve bunu emeklilik hizmetleriyle birleştirilmesini talep eden akademik personelin hizmet birleştirme işlemlerinin (intibak) yapılmasını sağlamak.

Emekli olan ve istifa eden personele ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak (pasaport, ilgili makama, dosyalarından belge talebi, bilgi edinmeden emekli personelin istediği bilgiler vb.)

Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

Birimindeki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Şube Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Personel Daire Başkanlığı | Akademik Personel Birimi Personeli
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite akademik personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin (terfi, atama, görevlendirme, intibak, emeklilik vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Akademik personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri (atama, nakil, terfi, görevlendirme, intibak (öğrenim ve hizmet değerlendirmesi), istifa, emeklilik, pasaport, sıhhi izin, ücretsiz izin, askerlik, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü göreve başlatılma, hizmet borçlanması (ücretsiz izin, askerlik), vekalet, belge talepleri (ilgili makama, hizmet cetveli) vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek. Gerekli hallerde ilgili kurumlar ile bağlantı kurmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

Akademik Personele ait adli ve idari soruşturma yazışmalarını yapmak.

Akademik personelin kanuni izin ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. İzinle ile ilgili bilgileri NETİKET’e işlemek.

Akademik personelle ilgili bilgi edinme yazıları, dağıtımlı yazı ve duyurulara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Akademik personele ait HİTAP girişlerini yaparak, özlük bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin doğruluğunu ve yapılıp yapılmadığını takip etmek, eksik bilgileri tamamlamak.

Akademik personele ait akademik görevlendirmeleri NETİKET’e işlemek.

Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği jüri üyelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Akademik personel alımlarında jüri üyeleriyle gerekli yazışmaları yapmak.

Emekli olan ve istifa eden personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek (pasaport, ilgili makama, dosyalarından belge talebi, bilgi edinmeden emekli personelin istediği bilgiler vb.)

İstifa eden, naklen giden veya gelen akademik personellerinin özlük dosyalarını teslim almak ve göndermek.

2547 sayılı Kanunun 35. ve 40. maddesi kapsamında Üniversite ile diğer üniversiteler arasındaki görevlendirme işlemlerini yapmak.

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Dosyalarını inceleyerek, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına göndermek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde işlemleri yapmak.

1416 sayılı kanun gereği Fakülte/Yüksekokullara atanacak akademik personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 1416 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun uyarınca mecburi hizmeti Üniversitemize devredilen mecburi hizmet yükümlüsü akademik personelin hizmet yükümlülüklerini takip etmek.

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzman kadrolarına ait birimlerden gelen yeniden atama evraklarını kontrol etmek ve diğer iş ve işlemlerini yapmak.

Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran ve görev süresi uzatımı yapılacak olan akademik personelin bilimsel yayın dosyalarını incelenmek üzere ADEK’e göndermek.

35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin faaliyet raporları ile ilgili yazışmaları yapmak.

Lisansüstü eğitim yapmak üzere kadrosu üniversitemize tahsis edilen araştırma görevlilerinin işlemlerini yapmak.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında akademik personelin yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmeler ile ilgili işlemlerini yapmak, yurtdışı görevlendirmelerini Dışişleri Bakanlığına bilgi amaçlı göndermek.

Üniversitenin 39. madde ile yurt dışı görevlendirmelerinde birimlerden gelen bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına aylık periyotlarla mail olarak göndermek.

YÖK desteği ile yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirme işlemlerinin yapılmak.

Bölücü Faaliyetlere yönelik eylem planı ile ilgili yazışmaları 3 aylık periyotlar halinde YÖK’e bildirmek.

Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.

Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

Birimindeki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemeyi ekonomik ve verimli kullanmak.

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Akademik Personel Birimi Şefine, Akademik Personel Birimi Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Personel Daire Başkanlığı | İdari Personel Birimi Şube Müdürü
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite idari personelinin tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunun yerine getirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdari personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak, gerekli hallerde ilgili kurumlar ile bağlantı kurmak ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemler almak. Kendi görev alanı içindeki ve diğer şubelerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak.

Üniversiteye açıktan veya naklen atanacak idari personel ile Üniversite içinde birim veya unvan değişikliğinden kaynaklanan atama ve görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. Üniversite idari personelinin vekalet işlerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üniversite idari personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması ve personel otomasyon sistemine işlenmesini sağlamak.

Üniversite idari personelinin terfileri ile dolu kadro değişikliğinden kaynaklanan terfilerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üniversite idari personelinin daha önce çalışmış oldukları hizmetler ile öğrenim değerlendirmesine ilişkin intibak işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Üniversite idari personelinin ücretsiz izin ve askerlik hizmetine ilişkin işten ayrılış, işe başlatılma, intibak ve borçlanmaya dair iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Üniversite idari personelinin belge taleplerini (ilgili makama, hizmet cetveli, pasaport vb.) değerlendirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

4B statüsüne sahip personelin tip sözleşmeleri, tayin, atama, özlük, görevlendirme, işe giriş, işten ayrılış, vb. işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Rektörlüğe bağlı idari personelin hak sahipliğine ilişkin SGK’nm kesenek bilgi sistemine giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

İdari personele ait HİTAP girişlerini yaparak, özlük bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin doğruluğunu ve yapılıp yapılmadığını takip etmek, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlamak.

Hakkında soruşturma açılan idari personele ilişkin soruşturma yazısı ile bilgi ve belgeleri soruşturmacıya elden teslim edilmesini ve soruşturma işlemi tamamlanan dosyaları dizi pusulasına göre kontrol edip Eğitim Arşiv Sicil Birimi’ne elden teslim edilmesini sağlamak.

Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan idari personelin almış oldukları sağlık raporlarını sıhhi izne çevrilmesini ve birimlerden gelen yıllık izin, mazeret izni, saatlik izin, hastalık izin olurlarını inceleyerek arşive gönderilmesini sağlamak.

Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan idari personelin izin takibini yapmak, izinlerin NETİKET’e işlenmesini sağlamak ve kontrol etmek.

Stajyerliği kaldırılacak olan aday memurlarla ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. İdari personele ilgili bilgi edinme yazıları, dağıtımlı yazı ve duyurulara ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Emekli olan ve istifa eden personele ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.(pasaport, ilgili makama, dosyalarından belge talebi, bilgi edinmeden emekli personelin istediği bilgiler vb.)

İstifa eden, naklen giden veya gelen idari personellerin özlük dosyalarının teslim alınmasını ve gönderilmesini sağlamak.

Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. Birimindeki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Şube Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Personel Daire Başkanlığı | İdari Personel Birimi Personeli
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite idari personelinin ve 4C statüsüne sahip personelin tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik, işe giriş, işten ayrılış, hak sahipliğine giriş-çıkış vb. işlemlerinin yapılması.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdari personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek, gerekli hallerde ilgili kurumlar ile bağlantı kurmak ve yazışmaları yapmak.

Üniversiteye açıktan veya naklen atanacak idari personel ile Üniversite içinde birim veya unvan değişikliğinden kaynaklanan atama ve görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Üniversite idari personelinin vekalet işlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Üniversite idari personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve görevlendirmeye ait bilgileri personel otomasyon sistemine işlemek.

Üniversite idari personelinin terfileri ile dolu kadro değişikliğinden kaynaklanan terfilerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Üniversite idari personelinin daha önce çalışmış oldukları hizmetler ile öğrenim değerlendirmesine ilişkin intibak işlemlerini yapmak.

Üniversite idari personelinin yıllık ücretsiz izin ve askerlik hizmetine ilişkin işten ayrılış, işe başlatılma, intibak ve borçlanma dair işlemlerini yapmak.

Üniversite idari personelinin belge taleplerini (ilgili makama, hizmet cetveli, pasaport vb.) değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.

4C statüsüne sahip personelin tip sözleşmeleri, tayin, atama, özlük, görevlendirme, işe giriş, işten ayrılış, vb. işlemlerini yapmak.

Rektörlüğe bağlı idari personelin hak sahipliğine ilişkin SGK’nın kesenek bilgi sistemine giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.

İdari personele ait HİTAP girişlerini yaparak, özlük bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin doğruluğunu ve yapılıp yapılmadığını takip etmek, eksik bilgileri tamamlamak.

Hakkında soruşturma açılan idari personele ilişkin soruşturma yazısı ile bilgi ve belgeleri soruşturmacıya elden teslim etmek. Soruşturma işlemi tamamlanan dosyaları dizi pusulasına göre kontrol edip Eğitim Arşiv Sicil Birimi’ne elden teslim etmek.

Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan idari personelin almış oldukları sağlık raporlarını sıhhi izne çevirmek ve birimlerden gelen yıllık izin, mazeret izni, saatlik izin, hasta sevk formları ve sıhhi izin olurlarını inceleyerek arşive göndermek.

Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan idari personelin izin takibini yapmak, izinleri personel programına NETİKET’e işlemek.

Stajyerliği kaldırılacak olan aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

İdari personele ilgili bilgi edinme yazıları, dağıtımlı yazı ve duyurulara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Emekli olan ve istifa eden personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek (pasaport, ilgili makama, dosyalarından belge talebi, bilgi edinmeden emekli personelin istediği bilgiler vb.)

İstifa eden, naklen giden veya gelen idari personellerinin özlük dosyalarını teslim almak ve göndermek.

Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.

Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. Birimindeki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemeyi ekonomik ve verimli kullanmak.

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı İdari Personel Birimi Şefine, İdari Personel Birimi Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ