Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ølişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki başvuru takvimine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.
1
Başvuru Başlangıç Tarihi
28.12.2018
4
Giriş Sınavı Tarihi
24.01.2019
2
Son başvuru Tarihi
11.01.2019
5
Nihai Değ. Tarihi
30.01.2019
3
Ön değ. Açıklama Tarihi
17.01.2019
A) Başvuruda İstenen Belgeler
1.
2.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3.
Özgeçmiş,
4.
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5.
Mezuniyet Belgeleri
6.
Öğrenci Belgesi (Arş.Gör. kadrosu başvuruları için Y.lisans veya Doktora öğrenci belgesi)
7.
Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8.
ALES Belgesi (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)
9.
2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
11. Tecrübe durumunu gösterir belge (ølan edilen kadroya bağlı olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna
başvuranlardan alınacak) (onaylı belge)
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HøTAP) alınan Hizmet Belgesi
(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)
B) İstenen Belgelere İlişkin Açıklamalar:
(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında
“E-Devlet” çıktısı kabul
edilmektedir.
(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adaylar diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul
edildiğini gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
(4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan tecrübe belgesi istenmez
(4)
Kamu Kurumunda çalışan
veya
çalışmış
olanlar
yapılan
görevler
için https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınan “HøTAP Hizmet Dökümü” almaları gerekmektedir.
C) Muafiyet
1. Doktora Veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Ya Da Sanatta
Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim
Elemanı Kadrolarında Çalışmış Veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz. Başvurularda
ALES puanı 70 kabul edilir.
2. Meslek Yüksekokullarının, Bu Yönetmeliğin 6. Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Öğretim
Görevlisi Kadroları Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Başvurularda Yabancı Dil
Şartı Aranmaz.
D) Başvuruya İlişkin Uyarılar
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3- Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya
posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir.
(Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla
kadroya başvuran adayların her iki başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- østenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak
ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak
talep edemeyeceklerdir.
6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme
göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not
sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7- ølgili Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.
8- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
9- Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
10- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin
aşağıda belirtilen internet sitesinde ilan edilir.
Sonuçların
Başvuru
Başvuru Adresi
Yayınlanacağı Adres
Yapılacak Birim
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Personel Daire
Rektörlüğü Turan Güneş Bulvarı Yukarı
Başkanlığı
Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550
Oran Çankaya/Ankara
E) Başvuru Yapılacak Kadrolar
Asgari
Asgari
Kadro
Kadro
Birimi
Bölümü
nabilim Dalı
Unvanı
İlan Özel Şartları
Ales
Yds
Der.
Adedi
Puanı
Puanı
Türk in Musikisi Tarihi alanında Tezli Yüksek
Müzik Bilimleri ve
Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla
Müzikoloji
Müzikoloji
Öğretim Görevlisi
4
1
70
50
Teknolojileri Fakültesi
Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en
az 2 (iki) yıl Tambur alanında ders vermiş olmak.
Müzik Bilimleri ve
Müzik Bilimleri lanında Yüksek Lisans veya
Müzikoloji
Müzikoloji
raştırma Görevlisi
5
1
70
50
Teknolojileri Fakültesi
oktora yapıyor olmak.
Piyano alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış
Müzik Bilimleri ve
olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yüksek
Müzik Teorisi
Müzik Teorisi
Öğretim Görevlisi
4
1
70
50
Teknolojileri Fakültesi
Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en
az 1 (bir) yıl ders vermiş olmak.
Müzik Bilimleri ve
Müzik Bilimleri lanında Yüksek Lisans veya
Müzik Teorisi
Müzik Teorisi
raştırma Görevlisi
5
1
70
50
Teknolojileri Fakültesi
oktora yapıyor olmak.
Piyano alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans
Müzik Bilimleri ve
Müzik
Çalgı
Öğretim Görevlisi
4
1
70
50
sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 4
Teknolojileri Fakültesi
Teknolojileri
Teknolojileri
(dört) yıl ders vermiş olmak.
Piyano alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak ve belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası
Müzik Bilimleri ve
Müzik
Çalgı
Öğretim Görevlisi
4
1
70
50
yükseköğretim kurumlarında en az 7 (yedi) yıl
Teknolojileri Fakültesi
Teknolojileri
Teknolojileri
ders vermiş olmak.
Müzik Bilimleri ve
Müzik
Ses
Müzik Bilimleri lanında Yüksek Lisans veya
raştırma Görevlisi
5
1
70
50
Teknolojileri Fakültesi
Teknolojileri
Teknolojileri
oktora yapıyor olmak.
İngiliz
ili
ve Edebiyatı veya İngilizce
Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans ve doktora
Ortak Dersler
mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla bu
Rektörlük
Öğretim Görevlisi
5
1
70
80
Bölümü
alanların birinde Yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı olarak en az
5(beş) yıl
deneyime sahip olmak.
İngiliz
ili
ve Edebiyatı bölümü, İngilizce
Öğretmenliği Bölümü, İşletme Bölümü veya
Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin birinden
Lisans Mezuniyeti olmak ve Bu alanlardan veya
Rektörlük
Öğretim Görevlisi
5
1
Eğitim Bilimleri alanlarının herhangi birinden
70
80
Yüksek Lisans veya oktora Mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası Yüksek
Öğretimde kalite süreçleri veya Bologna
süreçleri üzerine en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak.
Dış İlişkiler ofisinde çalıştırılmak üzere;
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz ili ve Edebiyatı,
merikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce il
Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya
Çeviribilim
(İngilizce)
bölümleri
veya
Rektörlük
Öğretim Görevlisi
5
1
Uluslararası
İlişkiler
alanlarından birinde
70
80
Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti
sonrası
Erasmus, Erasmus Plus ve/veya
Uluslararası değişim programlarında en az 2(iki)
yıl deneyime sahip olmak.
EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ