Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Şube Müdürü | Onur MUSLU
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Genel Sekreter, tarafından sevk edilen yazıları sonuçlandırmak. Gelen, giden ve dâhili evrakın kayda alınması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmasını koordine etmek. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu işlemlerini yürütmek. Etik Kurul İşlemlerini yürütmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Sekreter tarafından Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne havale edilen kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak için evrakı ilgili personele havale etmek, takip etmek ve ilgili kurumlara cevap yazılması konusunda birim sorumlusuna talimat vermek.

Kurum, kuruluş ve şahıslardan Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne havale edilen yazıları en kısa sürede cevaplandırmak üzere gerekli işlemleri yaptırmak.

Birimimiz emrinde görev yapacak personelin göreve başlama yazıları ile ayrılan personelin ayrılış yazılarını yazdırma talimatını vermek.

Birimle ilgili her türlü evrakın standart dosya düzenine göre hazırlanması, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.

KEP hesabından posta alma-gönderme işlemlerini koordine etmek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyet Raporlarını hazırlatmak ve ilgili birime iletilmesini sağlamak.

Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu ile Etik Kurul gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması süreçlerini koordine etmek.

Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu ile Etik Kurul kararlarının yazılmasını sağlamak.

Senato ve Yönetim Kurulu ile Etik Kurul kararlarının imzalatılması ve bu kararların ilgili birimlere üst yazı ile iletilmesini sağlamak.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlama amacıyla birim personellerine görev vermek.

Birim personellerinden rapor istemek.

İş yerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak.

Birimindeki personellerin uyum ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlamak ve denetlemek.

Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Emrindeki personelin yetişmesi için gerekli eğitimi vermek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Şef | Aslı PINAR
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Birimin vizyonu ve misyonu doğrultusunda faaliyet alanına giren konularla ilgili çalışmalar yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Sekreter tarafından Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne havale edilen kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak için evrakı ilgili personele havale etmek, takip etmek ve ilgili kurumlara cevap yazılmasını sağlamak.

Kurum, kuruluş ve şahıslardan Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne havale edilen yazıları en kısa sürede cevaplandırmak üzere gerekli işlemleri yapmak.

Birimimiz emrinde görev yapacak personelin göreve başlama yazıları ile ayrılan personelin ayrılış yazılarını yazdırmak.

Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak ve ilgili birime iletmesini sağlamak.

Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Senato ve Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılmasını sağlamak.

Senato ve Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılması ve bu kararların ilgili birimlere üst yazı ile iletilmesini sağlamak.

Etik Kurul Sekretaryasını işlemlerini takip etmek.

Kuruma Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gelen evrakı Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) kayıt etmesi ve Kurumdan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gidecek evrakı göndermek.

Kaydı ve havalesi yapılan evrakı ilgili birime zimmet karşılığı Evrak Dağıtım Görevlisi tarafından iletilmesini sağlamak.

Kurum dışına gidecek evrakın mevzuata uygun şekilde gönderilmesini sağlamak. ( zarflamak, postaya teslim etmek, vb.)

Birimi ilgilendirmediği gerekçesi ile iade edilen evrakın ilgilisine gönderilmesi işlemlerini yapmak.

Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Birimindeki personellere görev vermek, yapılan görevleri denetlemek.

Birim personellerinden rapor istemek.

İş yerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak.

Birimindeki personellerin uyum ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlamak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Teknisyen | Servet YILMAZ
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversitemiz Senatosu, Yönetim Kurulu ve Etik Kurulu iş ve işlemlerini yürütmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinden Yönetim Kurulu ve Senato gündemi taleplerinin toplanması.

Üniversitemiz Rektörlüğü’nün önerisi üzerine toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.

Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinden toplanan Yönetim Kurulu ve Senato gündem maddelerinin hazırlanması.

Gündem maddelerinde atıfta bulunulan kanun, yönetmelik vb. bilgi ve belgelerin hazırlanması.

Hazırlanan gündem maddesi ve eklerinin tanzim edilerek üyelere sunulması.

Toplantı salonunun fiziksel durumunun düzenlenerek gerekli teknik altyapınının düzenlenmesi.

Toplantı sonunda alınan Yönetim Kurulu ve Senato kararlarının raporlanması.

Yönetim Kurulu ve Senato kararlarının imzaya sunulması.

Yönetim Kurulu ve Senato kararlarının ilgili birimlere bildirilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.

Yönetim Kurulu ve Senato kararlarının bir nüshasının arşivlenmesi.

Etik Kurulu Komisyonu iş ve işlemlerini yürütmek.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapmak.

İş yerinde disiplinli bi çalışma ortamı sağlamak.

Birimdeki personelle disiplinli, uyumlu ve iş birliği içinde çalışmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Büro Personeli (4/B) | Fatih KARADİKEN
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda Üniversitemizden diğer kurumlara giden evrakların zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesini sağlamak. Üniversitemize gelen evrakların ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruma adına gelen evrakların, taranıp Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kaydetmek.

Sisteme girişi yapılan evrakı Genel Sekreterlik Makamına arz etmek,

Sisteme girişi yapılan evrakların Genel Sekreterlik Makamının havalesinden sonra takibinin yapılması ve havale edildiği birim ya da birimlere zimmetle iletilmesini sağlamak,

Tüm birimler arasında evrak akışının hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması.

Talep halinde İl içi kurumlara yazılan yazıların elden zimmet karşılığı teslim edilmesi.

Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapmak.

İş yerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak.

Birimdeki personelle disiplinli, uyumlu ve iş birliği içinde çalışmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | Fuat VAROL
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda Üniversitemizden diğer kurumlara giden evrakların zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesini sağlamak. Üniversitemize gelen evrakların ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurum içi ve Kurum dışı (posta, kargo v.s.) yoluyla gelen tüm yazışmaların zimmet karşılığı teslim alınması ve Genel Sekreterlik makamına sunulması.

Genel Sekreterlik makamından teslim alınan evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıt edilmesi ve sevk edilen ilgili birimlere zimmetle teslim edilmesi.

Kuruma gelen kişisel kargoların teslim alınması ve ilgiliye teslim edilmesi.

Yanlış gelen kargoların iade işleminin yapılması.

Kurum tarafından dış kurumlara yazılan ve gönderilecek evrakların zarflanarak belirtilen adrese gönderilmesi.

Tüm birimler arasında evrak akışının hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması.

Talep halinde İl içi kurumlara yazılan yazıların elden zimmet karşılı teslim edilmesi.

Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması.

Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürülmesi.

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapmak.

İş yerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak.

Birimdeki personelle disiplinli, uyumlu ve iş birliği içinde çalışmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | Özge ALACAOĞLU
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda birim sorumluları tarafından sevk edilen evrakların mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve ilgili süreçleri gerçekleştirmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen birime sevk edilmiş yazıları en kısa sürede cevaplandırmak üzere gerekli işlemleri yapmak.

Tüm birimler arasında evrak akışını hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamak.

Süreli yazıları takip etmek.

Evrakların “Standart Dosya Planı” çerçevesinde yapılmasını, sınıflandırılmasını, dosyalanmasını, arşivlenmesini sağlamak.

Birime başlayan veya birimden ayrılan personelin başlayış-ayrılış yazılarını yazmak.

Birimde çalışan personelin izne ayrılma veya izinden dönüş durumlarını ilgili birime bildirmek.

Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürmek.

Birimindeki hizmetleri etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapmak.

Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

İş yerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak.

Birimdeki personelle disiplinli, uyumlu ve iş birliği içinde çalışmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ