Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Başkanlık ile ilgili yazışmaları ve verilecek belgeleri imzalama yetkisine, aynı zamanda da Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca uygun görülen kararlarla ilgili uygulama yetkisine sahiptir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını başlıca görevleri;


GÖREVLER

İlgili Akademik Yılın (Eğitim-Öğretim Yılı) Güz ve Bahar Yarıyılları Akademik Takvimini birimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlayıp Üniversite Senatosunun onayına sunmak,
Üniversitemizce açılması düşünülen Birim/Bölüm/Program vb. tekliflerin Üniversite Senatosunca kabul edilenlerin Yüksek Öğretim Kurulu ile yazışmalarını yapmak ve takip etmek,
Üniversitemiz Özel Yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların Özel Yetenek Sınavlarına müracaatları sırasında gerekli işlerin yapılması, müracaatlarının kabulü ve yapılacak özel yetenek sınavında verilecek görevlerin yapılması,
Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt kabul işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yapılmasını sağlamak ve öğrenci özlük dosyalarının hazırlanmasında birimlere yardımcı olmak,
Öğrencilerin Burs ve Kredi işlemlerinin paydaşlarla işbirliği içerisinde düzenlenmesi, yapılması ve izlenmesini sağlamak,
Lisans ve lisansüstü kayıtlı bay öğrencilerin askerlik belgelerinin Askerlik Şubelerine gönderilmesini koordine etmek,
Yatay ve Dikey Geçiş, özel öğrenci ve değişim programları yazışmalarını yapmak,
Öğrencilerin kimlik kartlarının basılmasını ve yeni eğitim öğretim yılında güncellenmesini sağlamak,
Öğrencilerin Mezuniyeti ile ilgili işlemlerin yapılmasını, Diploma ve Diploma Eki basımlarını sağlamak ve öğrencilere teslim etmek,
Birimler tarafından talep edilen Eğitim Planı, Ders Programı, Ders değişikliği ve bunlarla ilgili intibakların kontrolünü yaparak Üniversite Senatosuna sunmak,
Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,
Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu, yönlendirmesi, uygulanması ve denetiminin sağlanması,
Öğrencilerin muafiyet ve intibaklarına ilişkin işlemlerin yapılması ve kontrol edilmesi,
Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının belirlenmesi, ödenmesi, borçlu ve alacaklı olanların belirlenmesi, % 20’e girecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması,
Öğretim elemanları tarafından OBS’ne girilen notlara ilişkin sınav cetvellerinin yıllar ve yarıyıllar itibariyle birim/bölüm/program esasına göre sistem üzerinde dosyalanması ve arşivlenmesi ve denetlenmesini sağlamak,
Öğrencilerin kayıt dondurma, disiplin/ceza durumları, nüfus ve ikametgâh değişiklikleri ile ilgili işlemlerinin yapılması ve otomasyona aktarılmasının kontrol edilmesi,
Lisansüstü, lisans ve önlisans bölüm/programlarının açma /kapama işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi,
Farabi, Mevlana, Erasmus, yatay-dikey geçiş, çift anadal, yandal vb. başvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin OBS girişi ile ilgili işlemlerinin kontrolü,
Öğrencilerin pasaport işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi,
OBS Koordinatörlüğü aracılığı ile birim öğrenci işleri ve Başkanlığımız arasında koordinasyonun sağlanması,
Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi, mezun olan öğrencilerin transkript, diploma eki ve diplomalarının verilmesinin sağlanması ve koordine edilmesi,
Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını başlıca sorumlulukları;


SORUMLULUKLAR

Üniversitemize ilk kez yerleşen öğrencilerin, güz ve bahar yarıyılları ders kayıtlarının yapılabilmesi için ön hazırlıkları tamamlamak,
Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde öğrencilere Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi verilmesini sağlamak,
Üniversitemize ilk kez kayıt olan öğrencilere (DGS ve Yatay Geçişle Gelen dahil) öğrenci kimlik kartı verilmesi ve ara sınıf öğrencilerinin kimlik kartlarının güncellenmesini sağlamak,
Yatay geçiş, çift anadal, yan dal başvuru duyurularını düzenlemek,
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim yılı başında özel yetenek, yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile yerleşen öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin yapılması için ilgili akademik birimlerin öğrenci işleri büroları ile koordinasyonu sağlamak,
Üniversitemiz öğrencilerinin almış oldukları tüm burslarla ilgili olarak burs veren Vakıflar, Dernekler ile tüzel kişiliğe sahip kamu ve özel kuruluşlarla öğrencilerin başarı, disiplin işlemleri ve öğrencilerin durumları hakkında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak bunların yazışmalarını yapmak,
Öğrencilerle ilgili tüm duyuruları üniversitemizin web sayfasından duyurmak ve akademik birimlere bilgi vermek,
Her akademik yılın takvimini hazırlamak ve üniversite senatosuna sunmak,
YÖKSİS-KYK v.b. gibi kurumlarla öğrenci iş ve işlemleriyle ilgili iletişim kurmak, bilgi güncellemeleri yapmak.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ