Sık Sorulan Sorular -1

1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

2. Üniversitenizde akademik bir kadroya atanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemiz öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilanları Resmi Gazete’de ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır. İlanlardan bağımsız olarak Üniversitemize başvuruda bulunmak isteyen adayların ise ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Üniversiteniz öğretim üyesi kadroları için atama ve Yükseltme Esasları var mıdır?

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yapılacak atamalar için Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları hazırlık aşamasındadır. Öğretim Üyeliğine atamalar 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. Maddeleri ile YÖK Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ve ilan şartında belirtilen kriterler kapsamında yapılmaktadır.

4. Akademik kadrolara atamalar kaç yıllığına yapılmaktadır?

Üniversitemizde;

Profesör ve doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun uyarınca sürekli,

Doktor öğretim Üyesi kadrolarına en çok 4 (dört) yıl süreli,

Öğretim Görevlisi kadrolarına en çok 2 (iki) yıl ve 50/d Araştırma Görevlisi kadrolarına 1 (bir) yıl, 33/a Araştırma Görevlisi kadrolarına en çok 3 (üç) yıl süreli atama yapılmaktadır.

5. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerinin başlangıç dereceleri nelerdir?

2914 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince;

Profesörler, 1. Derece 1. kademeye,

Doçentler, 3. Derece 1. kademeye,

Doktor Öğretim Üyeleri 5. Derece 1. kademeye atanarak, atandıkları aybaşından geçerli bu derece ve kademelerden aylık alırlar.

Bu derecelerle atananlar kamu hizmetinde geçirecekleri her yıl için bir kademe, her 3 yıl için bir derece ilerlemesinden yararlanırlar.

6. Yurtiçinde ve yurtdışında “Kısa Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin a fıkrası gereğince Kısa Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar olan görevlendirmelerdir.

7. Yurtiçinde ve yurtdışında “Uzun Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin b fıkrası gereğince Uzun Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir. (Not:3 ay ve daha fazla görevlendirmeler 657 DMK 224. madde uyarınca mecburi hizmet yükümlülüğüne tabiidir.)

8. Yurtiçinde ve Yurtdışında görevlendirmelerin temel esasları nelerdir?

2547 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına,

Yolluksuz bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri,

Yolluksuz bir haftayı aşan on beş güne kadar rektörler izin verebilirler.

Yolluksuz on beş günü aşan veya yolluklu ve masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödendiği görevlendirmeler için, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı gereklidir.

9. Uzun süreli (3 ay ve üzeri) olarak hangi akademik ünvanlar ne şekilde görevlendirilebilir?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesi gereğince uzun süreli görevlendirmelerde;

Öğretim Üyeleri için;

“Kadrosunun bulunduğu üniversitede veya Devlet üniversitelerinde toplam olarak en az altı yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olması şartı aranır. Daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerin yeniden uzun süreli görevlendirilebilmesi için önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmesinden sonra üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alarak görevlendirilecekler için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayarak görevlendirilecekler için en az iki yıl görev yapmış olması gerekir. Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirme süresi bir yılı aşamaz. Bir yılın sonunda öğretim üyesinin isteği üzerine üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir. Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilenlerin yurtdışında uzun süreli görevlendirmelerinde bu bentte belirtilen hizmet sürelerinin yarısı aranır.” belirtilmiştir.

Süreli ve Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri;

“Süreli olarak atanan öğretim görevlileri yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak atanan öğretim görevlileri, öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirilmesinde aranan şartları sağlamaları halinde uzun süreli görevlendirilebilirler.” belirtilmiştir.

Araştırma görevlileri;

“2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla bir yıla kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda iki yılı geçemez.

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri, üniversiteye döndüklerinde mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli çalışma süresine sahip olması hususu gözetilerek üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla altı aya kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda bir yılı geçemez.” belirtilmiştir.

10. Yurtdışında görevlendirilenler görevlendirme sonunda ne yapmalıdır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi gereğince Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler. Form Örneği Personel Daire Başkanlığı web sitesi Formlar kısmında yer almaktadır.

11. Üniversitenizde geçici olarak (ders, proje, araştırma vb.) görevlendirilmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Görevlendirme talebiniz için, Üniversitemizin ilgili akademik birimine (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü) dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İlgili birim tarafından, birimin ihtiyaçları ve geçerli mevzuat hükümleri uyarınca başvurunuz değerlendirilerek uygun görülenler Rektörlüğümüze bildirilecektir. Rektörlük Makamı tarafından da uygun bulunan başvurular, ilgililerin Kurumları ile Personel Daire Başkanlığı tarafından yazışma yapılarak yürütülecektir. Görevlendirme işleminin sonucu olumlu/olumsuz olarak ilgiliye bildirilecektir.

12. 50/d Araştırma Görevlisi kadrosuna atandım? Kadroda bulunabileceğim azami süre ne kadardır?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 7) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda (3 yıl) tamamlanır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 17) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl (6 yıl); lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. (7 yıl)

Üniversitemize atanan 50/d araştırma görevlilerinin bu sürelerde mezun olması, mezun olduktan sonra 6 ay içinde doktora eğitimine başlamamaları veya başladıklarını birimlerine bildirmemeleri halinde kadroları ile ilişikleri kesilmektedir. Doktora ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların ise kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir.

Not: Doğum, askerlik, sağlık, salgın vb. için YÖK Kararları sebebiyle yapılan kayıt dondurmalar ve uzatmalar kadroda bulunma süresine eklenirken, tez düzeltme ve isteğe bağlı kayıt dondurma süreleri kadroda bulunma süresine eklenmemektedir.

13. Araştırma Görevlileri/ Uygulamalı Birimlere atanan Öğretim Görevlileri derse girebilir mi?

2547 Sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan uygulamalı birimlere atanan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun da uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir.

14. Hazırlık sınıfı okudum. Ne yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 6-b fıkrası gereğince ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Bu nedenle mezun olduğunuz okuldan alacağınız ek öğrenim süreleri gösterir onaylı belgeyi görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

15. Yüksek lisans/doktora eğitimimi tamamladım. Ne Yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 9. fıkrası gereğince, memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu nedenle mezun olduğunuza ilişkin onaylı geçici mezuniyet veya diploma örneğinizin görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

16. Yıllık izin süreleri ne kadar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’inci maddesine göre Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Ayrıca yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izine dahil edilmemeli, yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amiri tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre kullandırılması gerekmektedir.

17. Yıllık izin ne zaman kullanılır ve hangi yılları kapsar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

18. Babalık-Evlilik ve Ölüm izni kaç gündür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinde Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

19. Askere gideceğim ne yapmalıyım?

Askere gidecek personel, Askere sevk - çağrı pusulası ile çalıştığı birime dilekçe ile başvurmak suretiyle sürecin başlatılması, birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

20. Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgeniz ile birlikte görev yaptığınız birime göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmak suretiyle birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

21. Askerlikte geçen süre memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83’üncü maddesi gereğince, devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada sahip oldukları derece/ kademe üzerine askerlik hizmetinde geçen süreler kadar derece/kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu nedenle askerlik dönüşü görev yaptığınız birime dilekçe ile terhis belgenizi sunmanız, biriminiz tarafından da vermiş olduğunuz belgelerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

22. Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkûr hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

23. Doğum sebebiyle ücretli izin süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesine göre, kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

24. Doğum sebebiyle ücretsiz izin süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre, doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.

25. Doğum sebebiyle alınacak ücretsiz izin süresi değerlendirilir mi?

Doğum sebebiyle alınan aylıksız izinde geçen süreler kazanılmış hak aylığında (kamu hizmet süresinde) değerlendirilmektedir. Ancak bu sürelerin emeklilik süresinde değerlendirilmesi için SGK Borçlanma işlemi yapılmalıdır.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ