Müzikoloji Bölümü

Müzikoloji Bölümü

Yeni Bir Müzikoloji Yolunda

Üniversitemizin kuruluş aşamasında, gene aynı çatı altında buluşan müzik teorisi ve müzik teknolojisiyle birlikte öncü bir rol üstlenen müzikoloji disiplini, müzik – toplum ilişkisini bilimsel bir perspektifte ele alan ve sadece sanatsal pratikle sınırlandırılamayacak bu varoluş alanına dair entelektüel bir bakış, ötesinde, duruş öneren bir bilim alanıdır. Yalnızca ülkemizin değil, içinde bulunduğumuz bölgenin, ve dahası tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu taptaze bir bakış açısı ve yaklaşımla; yepyeni, olumlayıcı, çoğulcu ve iletişim odaklı birmüzikolojinin şekillendirilebilmesine de öncülük etmek, bölümümüzün temel hedefi olarak benimsenmiştir. Kuruluş sürecinde alanın ileri gelenleriyle birçok görüşme ve çalıştay gerçekleştirilmiş, farklı kollardan uzmanların, alan paydaşlarının fikirlerine başvurulmuş;nihayetinde başka kurumların da idealize ettiği, cesur meslektaşlarımızın yolunu gözlediği bir oluşuma yeltenilmiştir. Bu bağlamdaöne çıkan konular şunlardır:

İçinde bulunduğumuz bölgenin koşullarına—bir yandan alacalı kültürel zenginliğine; diğer yandan gene aynı jeo-politik konumun getirdiği zorluklara, çatışmalara ve giderek daha da çetrefilli hâle gelen statüsüne ve bu bağlamda Türkiye’nin üstlenmek zorunda olduğu uzlaştırıcı öncülük rolüne ortak vurgu yapılmıştır. Bu sürece yön veren siyasal dönüşümlerkadar, güncel söylemlerin, toplumsal dönüşümlerin ve bunların yansıdığı popüler türlerin deözenle dikkate alınması gereği belirginlik kazanmıştır. Bir yandan da başka disiplinlerle, özellikle de açılış aşamasından itibaren birlikte hareket eden müzik kuramı ve müzik teknolojisi gibi diğer komşu dallarla örgün, nitelikli, hacimli bir iletişimin kurulması, dirsek temasıyla hareket edilmesi ilke edinilmiştir.

Bölgede lider olması hedeflenen üniversitemizin bunu yaparken ülkeye, bölgeye, dünyaya ne tür bir ürün ve felsefe sunacağını belirlemenin gereği aşikârdır. Böylesi bölgesel bir hamleninniteliğini, ancak çok daha geniş bir tabloya vakıf olmakla yükseltmek mümkündür; dolayısıyladünyanın tüm müzik kültürlerine gerçekten samimî bir merak ve içtenlikle, ötesinde yüzeysel olmayan bir entelektüel sermayeyle yaklaşılması gerekmektedir. Bir yandansorgulayıcı, eleştirel; ama diğer bir yandan da kapsayıcı, kucaklayıcı, barışçıl, yeni bir müzikoloji kurma niyetiyle; dünyayı tanımak yolunda samimî ve yapıcı bir oluşumun içinde bulunmaktan herkesin ne denli göneneceği, onur duyacağı görüşü paylaşılmaktadır.

 

Misyon:

Bölümümüz “duysal tasarım” kavramını müziğin ötesinde, disiplinlerarası bir bakışla ele alan, performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek meslek adaylarına alan açma; ilgili üretim alanlarına ve akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişimsellik gibi niteliklerin geliştirilmesi programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.

 

Vizyon:

Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek meslek adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığın gerçek anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir adaya sunulacak olanaklarla alanda dikkate değer bir konum kazandırma hedefi, programın temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ